Zákon o registru smluv

V listopadu došlo k přijetí zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Jedná se o právní normu, jejíž vznik byl dlouhodobě za velkého mediálního zájmu prosazován protikorupčními organizacemi, neboť se předpokládá zásadní dopad tohoto zákona v oblasti kontroly a transparentnosti veřejných financí.

 

Účinnost zákona byla stanovena na 1. 7. 2016; od července tohoto roku tak mají obce, kraje a další subjekty (např. právnické osoby, v níž má stát nebo ÚSC sám nebo s jinými ÚSC většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby) povinnost zveřejňovat smlouvy na internetu prostřednictvím registru smluv. Účinnost smlouvy, na kterou se zákon vztahuje, je vázána právě na její uveřejnění v registru. Pokud k uveřejnění nedojde ani do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy, je smlouva od počátku neplatná. Nicméně ustanovení, která podmiňují účinnost smlouvy jejím uveřejněním a zavádějí sankce za neuveřejnění, mají roční odklad, tj. reálný postih za neuveřejnění smlouvy hrozí až od 1. 7. 2017. Zákon také počítá s řadou výjimek, které aplikaci zákona omezují či přímo vylučují.