JUDr. Jana Němcová, advokátní koncipient

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia působila jako právní asistentka v několika advokátních kancelářích, další zkušenosti získala prostřednictvím stáží na státním zastupitelství a na soudu, kde se zabývala civilní i trestní agendou. Absolvovala dvousemestrální studijní pobyt…
ZJISTIT VÍCE

Mgr. Michal Mazel, advokát/partner

Vystudoval Právnickou a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzitu v Brně. Začínal jako právní čekatel na státním zastupitelství, 11 let působil jako vysoký státní úředník v oblasti bezpečnostní politiky na Ministerstvu vnitra a Ministerstvu obrany, v letech 2009 až 2010 byl poradcem…
ZJISTIT VÍCE

Mgr. Filip Směja, advokát/partner

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Začínal na Ministerstvu vnitra, později působil ve funkci vedoucího právního odboru Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami, poté pracoval jako vedoucí právník pro renomovanou poradenskou společnost. Od roku 2004…
ZJISTIT VÍCE

Mgr. Matěj Resl, advokát

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studoval rovněž na Právnické fakultě Ludwig-Maximilians-Universität München. Od roku 2010 působí v advokacii, kde získal bohaté zkušenosti mimo jiné při zastupování klientů v soudních řízeních, při přípravě smluvní dokumentace k nejrůznějším obchodním transakcím nebo…
ZJISTIT VÍCE

Mgr. Jan Potoček, advokát

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy absolvoval v roce 2006. Šest let pracoval na Nejvyšším kontrolním úřadě, kde se věnoval především problematice fondů EU, veřejným zakázkám, auditu a finanční kontrole ve veřejné správě. V těchto oblastech vykonával také přednáškovou činnost a získal…
ZJISTIT VÍCE

Mgr. Barbora Fialová, advokátka

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy absolvovala v roce 2012. Předchozí zkušenosti získala během stáže na civilním oddělení Obvodního soudu pro Prahu 7, a dále v advokátní kanceláři, kde se věnovala především oblasti veřejných zakázek, insolvenčnímu řízení a správnímu právu. Mezi…
ZJISTIT VÍCE

Mgr. Michaela Bauerová, advokát

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Během své profesní praxe ve státní správě a v neziskovém sektoru získala řadu zkušeností v oblasti práva občanského, pracovního nebo trestního. Byla členkou pracovní skupiny poradního orgánu vlády České republiky pro otázky ochrany…
ZJISTIT VÍCE

Mgr. Lukáš Šimeček, advokát

V advokátní kanceláři Mazel & Směja působí již od studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvoval v roce 2014. Během studia získal vedle oblasti advokacie další zkušenosti při výkonu praxí na civilním úseku obvodních a krajských…
ZJISTIT VÍCE

JUDr. Martin Dostál, advokát

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, v roce 2014 úspěšně složil rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci právní praxe se specializuje na občanské právo, korporátní právo, trestní právo a právo životního prostředí. Ve svém…
ZJISTIT VÍCE

Mgr. Štěpán Vršťala, advokátní koncipient

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia se účastnil stáží na státním zastupitelství a v neziskové organizaci poskytující právní pomoc k ochraně veřejného zájmu. Další zkušenosti získal absolvováním dvou semestrů na Právnické fakultě University of Oslo. Od…
ZJISTIT VÍCE

1 2
Vážení klienti,

dovolujeme si Vám oznámit, že ke dni 1. 6. 2019 Mgr. Michal Mazel, advokát a Mgr. Filip Směja, advokát, ukončili svou spolupráci vykonávanou ve smyslu § 14 odst. 5 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii v rámci Společné advokátní kanceláře Mazel & Směja. Tato skutečnost nemá žádný vliv na stávající poskytování právních služeb oběma advokáty a veškeré smluvní vztahy s klienty zůstávají zachovány.

Jste-li klientem Mgr. Filipa Směji, advokáta, pokračujte na www.aksmeja.cz.

Jste-li klientem Mgr. Michala Mazla, advokáta, pokračujte na www.akmazel.cz.


Dear clients,

we hereby inform you of a fact that since June 1st 2019 Mgr. Michal Mazel and Mgr. Filip Směja, both attorneys at law, have terminated his mutual co-operation performing in accordance with § 14 par. 5 of the Act No. 85/1996 Coll, on Advocacy, as a joint attorney office Mazel & Směja. This fact has no impact to current providing legal services by both attorneys and all contractual relationships with the clients shall remain as usual.

If you are a client of Mgr. Filip Směja, attorney at law, please continue on www.aksmeja.cz

If you are a client of Mgr. Michal Mazel, attorney at law, please continue on www.akmazel.cz