Předčasné ukončení smlouvy s mobilním operátorem – dopadá novela zákona o elektronických komunikacích také na smlouvy staršího data?

Novelou zákona o elektronických komunikacích byla s účinností od 8. 8. 2013 omezena úhrada, kterou musel spotřebitel zaplatit mobilnímu operátorovi v případě předčasného ukončení účastnické smlouvy na poskytování služeb elektronických komunikací, a to na částku ve výši jedné pětiny součtu zbývajících měsíčních paušálů.

Podle nálezu Ústavního soudu z listopadu minulého roku se toto omezení vztahuje nejen na nově uzavírané smlouvy, ale rovněž na smlouvy, které byly uzavřeny ještě před nabytím účinnosti zmíněné novely zákona o elektronických komunikacích. Ústavní soud vyjadřuje názor, že je v tomto případě třeba na příslušné zákonné ustanovení nahlížet zejména prizmatem ochrany práv spotřebitelů, přičemž se zde obecně připouští možnost tzv. nepravé retroaktivity (zpětné účinnosti) právního předpisu. Vznik a platnost smluv uzavřených před 8. 8. 2013 se tedy sice nadále řídí právní úpravou účinnou v době uzavření smlouvy, obsah těchto smluv je ovšem modifikován novelou zákona o elektronických komunikacích. V praxi to pak znamená, že i v případě předčasného ukončení dříve uzavíraných smluv, bude spotřebitel platit pouze částku odpovídající maximálně jedné pětině zbývajícího plnění.

Rovněž nemá vliv na výši případné úhrady za předčasné ukončení smlouvy doba, v níž k ukončení smlouvy došlo, jestliže se tak stalo až po účinnosti zmíněné novely zákona o elektronických komunikacích. Novela sice zavedla půlroční lhůtu pro uvedení smluvních podmínek do souladu se zákonem, nicméně omezení výše úhrady platilo pro veškeré smlouvy ukončené po účinnosti novely, a šestiměsíční lhůta měla být podle názoru Ústavního soudu pouze pořádkového charakteru.

Ani v tomto bodě tedy Ústavní soud nepřisvědčil názoru stěžovatele (kterým byl jeden z mobilních operátorů, působících na českém trhu), dle kterého se smlouva ukončená ještě před změnou smluvních podmínek řídila původní právní úpravou, a limit úhrady za předčasné ukončení smlouvy pro ni tedy neměl platit. I zde je třeba, dle Ústavního soudu, zvolit výklad zákona o elektronických komunikacích pro spotřebitele co nejpříznivější, tedy že úhradový limit se i v těchto případech uplatní.  Opačná interpretace by vedla k faktickému odkladu účinků novely o šest měsíců a ke zvýhodnění těch operátorů, kteří přistoupili ke změně smluvních podmínek nejpozději.