Ověřování podpisů

Naše advokátní kancelář je v souladu s ustanovením § 25a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, oprávněna ověřovat pravost podpisů na smlouvách, plných mocích a ostatních dokumentech. Tímto postupem lze nahradit úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy (tedy prováděné notářem či úřady vedoucími matriku), a to v případě, kdy advokát listinu sám sepsal (tzv. vlastní listina) nebo ji osoba před advokátem vlastnoručně podepsala (tzv. cizí listina).

Tuto službu poskytujeme jak v našem sídle, tak i na jakémkoli jiném místě. Pokud je ze zákona nebo dle přání klienta vyžadováno úřední ověření podpisu na listině, kterou připravujeme, je již cena úředního ověření zahrnuta v naší odměně za přípravu této listiny.

Prohlášením učiněným na cizí listině advokát nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, stejně tak jako její soulad s právními předpisy. Bližší podmínky ověřování jsou uvedeny ve stavovských předpisech České advokátní komory.

V případě zájmu o tuto službu je vhodné se dopředu objednat, buď telefonicky (+420 222 220 117) nebo emailem (office@mazel-smeja.cz).

 

Advokátní úschovy

Advokátní kancelář Mazel & Směja zároveň zajišťuje pro své klienty advokátní úschovy jako alternativní způsob úschovy finančních prostředků, a to za nejrůznějším účelem. Tento institut je využíván zejména při převodech nemovitostí a jiných majetkových hodnot.

 

Ceník výše uvedených služeb

Za ověření podpisu v sídle kanceláře účtujeme poplatek 30,- Kč (bez DPH). V případě ověřování mimo naše úřední hodiny (9-18 h) účtujeme jednorázový poplatek 250,- Kč30 Kč (bez DPH)za každý další podpis. V případě ověřování mimo sídlo kanceláře pak činí jednorázový poplatek 500,- Kč a za každý další podpis je účtováno 30,- Kč (bez DPH).

Cena advokátní úschovy se řídí advokátním tarifem (vyhláška č. 177/1996 Sb.), s výjimkou případů, kdy je dohodou mezi advokátem a klientem stanovena odměna smluvní.

K výše uvedeným cenám účtujeme ve vyjmenovaných případech DPH ve výši dle aktuální sazby.