Mgr. Michal Mazel, advokát/partner

  Vystudoval Právnickou a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzitu v Brně. Začínal jako právní čekatel na státním zastupitelství, 11 let působil jako vysoký státní úředník v oblasti bezpečnostní politiky na Ministerstvu vnitra a Ministerstvu obrany, v letech 2009 až 2010 byl poradcem ministra vnitra, v letech 2010 až 2011 byl členem Legislativní rady vlády, byl soudním znalcem v oboru společenských věd. Od roku 2010 působí jako advokát, je specialistou na oblast veřejného práva, práva nemovitostí a ochrany osobnostních práv. V rámci pro bono programu poskytoval právní pomoc obětem trestné činnosti a diskriminace. Podílel se na přípravě řady právních předpisů z oblasti trestního a správního práva. V posledních letech se zaměřuje rovněž na oblast práva informačních a komunikačních technologií včetně problematiky kybernetické bezpečnosti. Specializované právní služby poskytuje dále v oblasti práva policejního, stavebního, poštovního či  vodního.

    Mgr. Filip Směja, advokát/partner

    Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Začínal na Ministerstvu vnitra, později působil ve funkci vedoucího právního odboru Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami, poté pracoval jako vedoucí právník pro renomovanou poradenskou společnost. Od roku 2004 působí jako advokát s generální praxí a poskytuje komplexní právní služby ve všech právních odvětvích. Zaměřuje se zejména na oblast práva soukromého se specializací na obchodně-právní problematiku zahrnující jak právo korporátní, tak i právo závazkové a insolvenční právo. Má rovněž dlouholeté zkušenosti s poskytováním právních služeb územním samosprávným celkům, mj. v oblasti práva veřejných zakázek a správního práva. Zastupoval klienty v mnoha komplikovaných sporech v řízeních před soudy i v rozhodčím řízení. Podílel se také na přípravě a realizaci několika významných majetkových transakcí, které zahrnovaly provedení právních auditů a přípravu rozsáhlé smluvní dokumentace. V posledních letech se zaměřuje rovněž na oblast práva informačních a komunikačních technologií včetně problematiky kybernetické bezpečnosti.

      Mgr. Matěj Resl, advokát

      Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studoval rovněž na Právnické fakultě Ludwig-Maximilians-Universität München. Od roku 2010 působí v advokacii, kde získal bohaté zkušenosti mimo jiné při zastupování klientů v soudních řízeních, při přípravě smluvní dokumentace k nejrůznějším obchodním transakcím nebo při poskytování právní podpory územním samosprávným celkům. Mezi jeho další specializace patří například právo nemovitostí, právo ochranných známek nebo zdravotnické právo. V současnosti vykonává generální praxi jako advokát.

        Mgr. Jan Potoček, advokát

        Právnickou fakultu Univerzity Karlovy absolvoval v roce 2006. Šest let pracoval na Nejvyšším kontrolním úřadě, kde se věnoval především problematice fondů EU, veřejným zakázkám, auditu a finanční kontrole ve veřejné správě. V těchto oblastech vykonával také přednáškovou činnost a získal bohaté zkušenosti při spolupráci s orgány EU. V současnosti vykonává generální právní praxi jako advokát.

          Mgr. Barbora Fialová, advokátka

          Právnickou fakultu Univerzity Karlovy absolvovala v roce 2012. Předchozí zkušenosti získala během stáže na civilním oddělení Obvodního soudu pro Prahu 7, a dále v advokátní kanceláři, kde se věnovala především oblasti veřejných zakázek, insolvenčnímu řízení a správnímu právu. Mezi její užší specializace patří veřejné zakázky a veřejná podpora, právo IT a ICT. V současnosti vykonává generální praxi jako advokátka.

            Mgr. Michaela Bauerová, advokát

            Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Během své profesní praxe ve státní správě a v neziskovém sektoru získala řadu zkušeností v oblasti práva občanského, pracovního nebo trestního. Byla členkou pracovní skupiny poradního orgánu vlády České republiky pro otázky ochrany lidských práv a základních svobod. Od roku 2014 se podílí na poskytování právních služeb ve všech právních odvětvích se specializací na právo správní a stavební, právo životního prostředí a ochranu osobnosti.

              Mgr. Lukáš Šimeček, advokát

              V advokátní kanceláři Mazel & Směja působí již od studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvoval v roce 2014. Během studia získal vedle oblasti advokacie další zkušenosti při výkonu praxí na civilním úseku obvodních a krajských soudů a stáže na pražském státním zastupitelství. Ve své činnosti se zaměřuje na civilní spornou agendu, obhajobu fyzických a právnických osob v rámci trestního řízení, včetně zastupování před mezinárodními soudními orgány, a právo veřejných zakázek.

                JUDr. Martin Dostál, advokát

                Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, v roce 2014 úspěšně složil rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci právní praxe se specializuje na občanské právo, korporátní právo, trestní právo a právo životního prostředí. Ve svém profesním životě se zabývá i problematikou tzv. zemědělského práva, zejména pak oblastí vinohradnictví a vinařství. Publikuje v odborném časopise Vinařský obzor.

                  JUDr. Jana Němcová, advokátní koncipient

                  Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia působila jako právní asistentka v několika advokátních kancelářích, další zkušenosti získala prostřednictvím stáží na státním zastupitelství a na soudu, kde se zabývala civilní i trestní agendou. Absolvovala dvousemestrální studijní pobyt na University of Sheffield ve Velké Británii, kde se věnovala právu a kriminologii. Během své profesní dráhy pracovala jako asistentka soudce a jako právnička v neziskové organizaci. Do našeho týmu se přidala v roce 2018 jako advokátní koncipientka. Podílí se na poskytování právních služeb ve všech právních oblastech se specializací na právo trestní a sporovou agendu.

                    Mgr. Štěpán Vršťala, advokátní koncipient

                    Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia se účastnil stáží na státním zastupitelství a v neziskové organizaci poskytující právní pomoc k ochraně veřejného zájmu. Další zkušenosti získal absolvováním dvou semestrů na Právnické fakultě University of Oslo. Od roku 2016 působí jako advokátní koncipient, podílí se na poskytování právních služeb ve všech oblastech práva se zaměřením na právo občanské, trestní, správní a právo životního prostředí.

                      Ing. Karolína Kovářová, office manager

                      Vystudovala Provozně-ekonomickou fakultu ČZU v Praze, v minulosti se zabývala administrativou a zajištěním chodu kanceláře ve farmaceutické společnosti. Do advokátní kanceláře Mazel&Směja přišla v roce 2019, přičemž se podílí na přípravě nabídek do veřejných zakázek, marketingové činnosti kanceláře a je zodpovědná za office management. Jejím prioritním cílem je spokojenost jak klientů, tak i celého našeho právního týmu.