MPSV navrhuje změnu zákoníku práce v otázce doručování písemností zaměstnanci do vlastních rukou

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. MPSV mimo jiné navrhuje změnu právní úpravy doručování písemností dle ust. § 334 a násl. zákoníku práce. Současná právní úprava vymezuje striktní podmínky pro doručování písemností povinně doručovaných zaměstnanci do vlastních rukou, zejména pokud jsou písemnosti doručovány prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Splnění těchto podmínek je v praxi mnohdy nemožné. Cílem novely je reagovat na tyto praktické problémy a nedostatky.

Dle stávající právní úpravy platí, že k doručování písemnosti zaměstnanci prostřednictvím provozovatele poštovních služeb může zaměstnavatel přistoupit až poté, kdy není možné doručit zaměstnanci písemnost na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, což však předpokládá, že zaměstnanec a zaměstnavatel disponují uznávaným elektronickým podpisem. MPSV navrhuje, aby k doručování písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb mohl zaměstnavatel přistoupit již v okamžiku, nebude-li možné doručit písemnost zaměstnanci na pracovišti.

Dosavadní ustanovení § 336 zákoníku práce ukládá zaměstnavateli povinnost doručovat písemnost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na poslední adresu zaměstnance, která je mu známa. Nově se navrhuje doručovat na poslední adresu zaměstnance, kterou zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělil. Po zaměstnanci se tak vyžaduje vyšší míra odpovědnosti za včasné písemné informování zaměstnavatele o aktuální adrese, na níž bude zaměstnanec k zastižení.

Praktické problémy rovněž způsobuje zákonem stanovená lhůta k uložení písemnosti v případě, že zaměstnanec nebude na doručovací adrese zastižen. Dle současné právní úpravy činí úložní doba 10 pracovních dnů, což neodpovídá aktuálním poštovním podmínkám České pošty, s.p., výhradního držitele poštovní licence na území ČR, které stanovují standardní lhůtu k uložení zásilky v délce 15 kalendářních (nikoli pracovních) dnů. Nově se proto navrhuje, aby úložní doba činila 15 dnů.

Více viz: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=RACKA7LFPYY1