Předčasné ukončení smlouvy s mobilním operátorem – dopadá novela zákona o elektronických komunikacích také na smlouvy staršího data?

Novelou zákona o elektronických komunikacích byla s účinností od 8. 8. 2013 omezena úhrada, kterou musel spotřebitel zaplatit mobilnímu operátorovi v případě předčasného ukončení účastnické smlouvy na poskytování služeb elektronických komunikací, a to na částku ve výši jedné pětiny součtu zbývajících…
ZJISTIT VÍCE

Zlepšení vymahatelnosti majetkových nároků osob poškozených trestným činem?

Dne 9. 12. 2016 prošel třetím čtením v poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o použití peněžitých prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení. Dle tohoto zákona by majetek postižený některou z majetkových trestních sankcí neměl automaticky propadat státu, jak tomu…
ZJISTIT VÍCE

Princip presumpce neviny v. jediný přímý důkaz v podobě svědeckých výpovědí v dané věci zúčastněných policistů a revizorů za situace „tvrzení proti tvrzení“

Ústavní soud v nálezu ze dne 22. 6. 2016, sp. zn. I. ÚS 520/16, dospěl k závěru o protiústavnosti postupu nalézacího soudu, odvolacího soudu i dovolacího soudu ve věci trestného činu křivého obvinění, za který byl stěžovatel odsouzen a kterého se měl…
ZJISTIT VÍCE

MPSV navrhuje změnu zákoníku práce v otázce doručování písemností zaměstnanci do vlastních rukou

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. MPSV mimo jiné navrhuje změnu právní úpravy doručování písemností dle ust. §…
ZJISTIT VÍCE

Zákon o registru smluv

V listopadu došlo k přijetí zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Jedná se o právní normu, jejíž vznik byl dlouhodobě za velkého mediálního zájmu prosazován protikorupčními organizacemi, neboť…
ZJISTIT VÍCE

1 2 3
Vážení klienti,

dovolujeme si Vám oznámit, že ke dni 1. 6. 2019 Mgr. Michal Mazel, advokát a Mgr. Filip Směja, advokát, ukončili svou spolupráci vykonávanou ve smyslu § 14 odst. 5 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii v rámci Společné advokátní kanceláře Mazel & Směja. Tato skutečnost nemá žádný vliv na stávající poskytování právních služeb oběma advokáty a veškeré smluvní vztahy s klienty zůstávají zachovány.

Jste-li klientem Mgr. Filipa Směji, advokáta, pokračujte na www.aksmeja.cz.

Jste-li klientem Mgr. Michala Mazla, advokáta, pokračujte na www.akmazel.cz.


Dear clients,

we hereby inform you of a fact that since June 1st 2019 Mgr. Michal Mazel and Mgr. Filip Směja, both attorneys at law, have terminated his mutual co-operation performing in accordance with § 14 par. 5 of the Act No. 85/1996 Coll, on Advocacy, as a joint attorney office Mazel & Směja. This fact has no impact to current providing legal services by both attorneys and all contractual relationships with the clients shall remain as usual.

If you are a client of Mgr. Filip Směja, attorney at law, please continue on www.aksmeja.cz

If you are a client of Mgr. Michal Mazel, attorney at law, please continue on www.akmazel.cz