Problematika obrácení důkazního břemene v případě, že poskytovatel ztratil nebo poškodil zdravotnickou dokumentaci pacienta, nebo odmítá dokumentaci vydat soudu

Dne 9. 5. 2018 vydal Ústavní soud nález sp. zn. IV. ÚS 14/17, ve které se vyjádřil k problematice rozložení důkazního břemene ve sporech pacientů s poskytovateli zdravotních služeb. Ústavní soud tím potvrdil již svou předchozí judikaturu a judikaturu Nejvyššího…
ZJISTIT VÍCE

Vyhlášení významného nálezu Ústavního soudu týkajícího se úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) v nálezu sp. zn. Pl ÚS 3/15 ze dne 30. 5. 2017 vyhovělo návrhu skupiny 20 senátorů a zrušilo uplynutím dne 31. prosince 2018 ustanovení § 15 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním…
ZJISTIT VÍCE

Je výkon činnosti profesionálního fotbalisty činností nezávislou a samostatnou aneb může být kolektivní sportovec živnostníkem?

Lze s nadsázkou říci, že na uvedenou otázku by většina fotbalových funkcionářů a především trenérů odpověděla zcela rezolutně negativně, vysílaje tím jasný vzkaz svým svěřencům, a ještě by pro jistotu dodala, že kdo nebude týmové pojetí sportu a zájmy…
ZJISTIT VÍCE

Překvapivý nález Ústavního soudu ohledně povinnosti obchodních korporací ovládaných státem, krajem či obcemi poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ústavní soud se v nálezu ze dne 20. 6. 2017 sp. zn. IV. ÚS 1146/16 zabýval ústavní stížností společnosti ČEZ, a.s., směřující proti rozhodnutím správních soudů, které ČEZ, a.s. označily za povinný subjekt ve smyslu § 2 odst….
ZJISTIT VÍCE

Je Omezení práva cizinců bez trvalého pobytu či zaměstnání v České republice na bezplatnou zdravotní péči ze systému veřejného zdravotního pojištění diskriminační nebo není?

Plénum Ústavního soudu řešilo tuto otázku v souvislosti s návrhem Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 6 na zrušení § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997…
ZJISTIT VÍCE

Novela zákona o kybernetické bezpečnosti v časech nejen „kyberneticky“ bouřlivých

Dne 9. 5. 2017 byla Poslaneckou sněmovnou po svém schválení ve 3. čtení postoupena do Senátu novela zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „Zákon“), označována také jako Sněmovní tisk č. 984. Jejím cílem je zdokonalit aktuální,…
ZJISTIT VÍCE

1 2
Vážení klienti,

dovolujeme si Vám oznámit, že ke dni 1. 6. 2019 Mgr. Michal Mazel, advokát a Mgr. Filip Směja, advokát, ukončili svou spolupráci vykonávanou ve smyslu § 14 odst. 5 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii v rámci Společné advokátní kanceláře Mazel & Směja. Tato skutečnost nemá žádný vliv na stávající poskytování právních služeb oběma advokáty a veškeré smluvní vztahy s klienty zůstávají zachovány.

Jste-li klientem Mgr. Filipa Směji, advokáta, pokračujte na www.aksmeja.cz.

Jste-li klientem Mgr. Michala Mazla, advokáta, pokračujte na www.akmazel.cz.


Dear clients,

we hereby inform you of a fact that since June 1st 2019 Mgr. Michal Mazel and Mgr. Filip Směja, both attorneys at law, have terminated his mutual co-operation performing in accordance with § 14 par. 5 of the Act No. 85/1996 Coll, on Advocacy, as a joint attorney office Mazel & Směja. This fact has no impact to current providing legal services by both attorneys and all contractual relationships with the clients shall remain as usual.

If you are a client of Mgr. Filip Směja, attorney at law, please continue on www.aksmeja.cz

If you are a client of Mgr. Michal Mazel, attorney at law, please continue on www.akmazel.cz